Viltvård

Viltvård hjälper viltet att överleva, några exempel på viltvårdsåtgärder är utfodring, viltåkrar och predatorkontroll. Åtgärderna utförs oftast av jägare och jaktlag. Syftet med viltvårdsåtgärder är att producera vilt och bygga upp en starkare viltstam med högre produktivitet. Viltvården gynnar inte bara det jaktbara viltet utan även andra arter som småfåglar till exempel. Dock kan det även missgynna andra arter, det gäller att göra det på rätt sätt. Om jaktlaget eller jägaren inte äger marken de vill göra en större biotopförändring på måste du fråga markägaren först. För de intresserade erbjuder Svenska jägareförbundet och jägarnas riksförbund rådgivning och utbildning inom viltvård, kolla gärna in deras hemsida också.

Utfodring

Utfodring är väldigt viktigt under hårda vintrar speciellt för rådjuren och dovhjortarna, det ökar vinteröverlevnaden. Självklart kan du hålla igång foderplatserna året runt så att djuren lär sig platsen och vänjer sig att vara där. Det ska dock vara en mindre mängd du utfodrar under resterande del av året och sedan öka på vintern. Utfodringsplatsen ska helst ligga på en öppen yta för att djuren ska ha koll på omgivningen ifall ett rovdjur skulle komma. Platsen får inte heller ligga för nära jaktgränsen för då lockar du “jaktgrannarnas djur”, Svenska Jägareförbundet rekommenderar ett minsta avstånd på 200 meter.

Det du kan utfodra med är kraftfoder, ängshö och ensilage med mera. Tänk på att du bara ska använda naturligt foder aldrig livsmedel som bröd, och makaroner. Du ska även tänka på att aldrig ge torrt hö till klövvilt på grund av att, till exempel hos rådjuren dödar torrt hö magfloran i våmmen, vilket leder till att rådjuren tillslut dör. Det vill du verkligen inte ska hända.

Vissa foderplatser används för att föra bort vildsvin från åkrar som bönderna odlar på. På foderplatsen skjuter man inte vildsvinen, för att de ska känna sig trygga och gå dit istället för att gå till åkrarna och göra skada. Missa inte vårt tips om utfodring,

Viltåkrar

Viltåkrar är väldigt viktigt för viltet då det ökar viltets överlevnad, ger dom näringsrik foder och en fridfullt plats där det har det lugn och ro. Det minskar även skador på skog och grödor om du anlägger viltåkern på rätt sätt, eftersom viltet går istället till viltåkrarna och äter.  Du får aldrig jaga på din viltåker det ska vara en plats där viltet ska känna sig trygga. Om du vill göra en viltåker för att minska skadorna på grödor och skog gäller det att du sår viltåkern samtidigt som de produktionsåkrarna och sår smakliga grödor för annars dras inte viltet dit. Även ska den helst ligga på en lugn plats där viltet är ostört för då ökar chansen att de går dit.
Beroende på vilket vilt du ska utfodra på viltåkern måste du anpassa grödorna eftersom olika vilt vill ha olika grödor. Klövilten gillar välsmakande grönfoder som till exempel vete, havre, foderraps och klöver. Även finns det olika viltblandnignar som du kan köpa på till exempel Granngården. Fleråriga grödor är att rekommendera om du vill spara arbetskraft och det blir även billigare. Fälthöns gillar grödor som ger tillgång till frön, skydd och insekter, till exempel bovete och vitsenap.

Saltstenar

Att sätta ut en saltsten är den enklaste viltvård åtgärden och väldigt effektiv. Förr trodde man att det inte gav någon vidare effekt på djuren men idag vet man att salt är viktig för alla växtätare. Utan salt skulle inte hjortdjuren överleva, det ökar både fortplantning och tillväxt hos djuren och det styr även djurens fördelning på markerna. Oftast sätter man upp saltstenar en och en halv meter upp för att man tänker på älgen, vilket inte är nödvändigt. Den kan lika gärna placeras på marknivå och utnyttjas enklare av de mindre vilten. Ett riktmått du ska ha när du sätter ut saltsten på din mark är att ha en saltsten per 100 hektar och tänk på att de skall ligga nära vatten till exempel ett dike, en bäck eller viltvatten. Djuren besöker saltstenarna året om, men mest intensivt under våren. Om du vill veta hur man kan sätta upp en saltsten klicka:

 här

Predatorkontroll

Genom att hålla efter predatorerna på jaktmarken ökar chansen mycket för småviltet att överleva. Att skjuta rödräv är en väldigt effektiv viltvårdsåtgärd om du vill ha en reproducerande rådjursstam, då ungefär hälften av rådjurskiden blir rävmat. För att gynna rapphöns och fasaner är det effektivt att skjuta kråkfåglar eftersom de är duktiga äggtjuvar. Det är dock inte enkelt att lyckas minska predatorstammarna. Om du vill ha positiv effekt krävs det en stor insats. Predatorerna dras till områden där det finns mycket bytesdjur därför ersätts de individer du skjutit väldigt snabbt av nya. Om du vill ha en positiv effekt måste du driva din predatorkontroll kontinuerligt.

Skydd för småvilt

Som vi nämnde ovan utsätts småvilt av däggdjurs- och fågelpredatorer och i dagens landskap är det stor brist på skydd till småvilten. Därför är en bra viltvårdsåtgärd att skapa skydd till viltet där de söker föda. Buskage ger häckande fåglar en plats där de kan dölja sina bon och småviltet kan ta skydd från predatorer. Om du inte röjer bort buskskikten och samlar ihop rishögar kan du ge djuren skydd i skogen.

Viltvatten

Självklart är viltet beroende av vatten och därför är skapande av viltvatten en otroligt bra viltvårdsåtgärd för allt vilt. Förra sommaren 2018 är ett väldigt bra exempel på en otroligt varm sommar där djuren verkligen behövde vatten. Det fanns knappt nå vatten i dikena eller bäckarna. Vi själva har två viltvatten på vår jaktmark och man såg verkligen skillnad från andras marker, djuren vandrade till oss för att få vatten.  Det billigaste och enklaste sättet att anlägga våtmarker är att återställa gamla våtmarken genom att lägga igen eller dämma diken. Om du inte har tillgång till att dämma en gammal våtmark kan du självfallet gräva ett eget viltvatten.

Övriga åtgärder

Bygga holkar till olika fågelarter är en väldigt bra viltvårdsåtgärd för fågellivet. För klövviltet är en enkel viltvårdsåtgärd att fälla aspar under hösten. Kvistarna och barken blir ett perfekt vinterfoder som är väldigt populärt hos klövviltet. Kraftledningsgator är också en väldigt bra plats att gör en viltvårdsåtgärd på. Där kan du gör selektiv röjning, gödsling och toppning.